KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, işbu Aydınlatma Metni ile, Mahir İz Caddesi No:25, 34662 Altunizade Üsküdar-İstanbul/Türkiye adresinde mukim Hayat Holding A.Ş. (“Hayat” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 • İşlenen Kişisel Veriler

 

Hayat ile ilişkiniz kapsamında faaliyetin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileriniz işlenebilmektedir;

 

 • Kimlik Verileri
 • İletişim Verileri
 • Finansal Veriler
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri
 • İşlem Güvenliği Verileri
 • Görsel ve İşitsel Veriler
 • Hukuki İşlem Verileri

 

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Hayat ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz süreç bazlı değişiklik göstermekle birlikte aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir:

 

 • İş birliği içinde olunan Müşteri ve Tedarikçilere yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • İş ortakları ve/veya Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • İletişim formları ve çağrı merkezi aramalarınız başta olmak üzere tarafımıza iletmiş olduğunuz her türlü talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, memnuniyet çalışmalarının yapılması, ürün ve/veya hizmetlere bağlılık süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Teklif ve satış süreçlerinin yönetilmesi
 • Faturalama ve belge düzenleme sürecinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Etik İhlal Bildirim Hattı ve ilgili diğer yöntemler aracılığıyla denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Nakliye ve lojistik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • İnternet sitesi erişim kayıtlarının yönetimi, zorunlu çerezlerin kullanılması ve veri güvenliğinin sağlanması
 • Bilgi Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Şirketimizin tanıtım faaliyetleri kapsamında çalışanlarımız vasıtasıyla iletişime geçilecek kişilerin iletişim bilgilerinin toplanması ve kullanılması
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Şirket, ofis ve fabrikalarının güvenliğinin temini amacıyla giriş kaydı ve kamera kayıtlarının alınması ile fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişki kurduğunuz esnada ve söz konusu ilişkinin devamı süresince bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; Şirketimizin tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve gerekli hallerde açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanarak; sizlerden, iş ortaklarımız, grup şirketleri ve iştiraklerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, telefon veya başvuru formları aracılığıyla ve fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde otomatik ve otomatik olmayan yollarla Kanun’a ve ilgili sair mevzuata uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 • İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlıklı maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 8. maddesinde ve ilgili sair mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak; aktarım amacıyla bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde;  faaliyetin niteliğine göre hizmet aldığımız/işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlara, bankalar ve finansman şirketlerine, hukuki/finansal/vergisel/operasyonel konularda danışmanlık aldığımız kuruluşlara, nakliye ve lojistik firmalarına, Hayat Holding A.Ş.  bünyesindeki grup şirketlerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

Ayrıca, kişisel verileriniz,

 • Şirket’in global faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Şirketimizin yurt dışındaki iştiraklerine ve ilgili taraflara, ve
 • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, e-posta ve bulut hizmeti aldığımız firmaların ve iş ortaklarımızın yurt dışında yer alan sunucularına aktarılabilmektedir.

 

 • Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 • Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

 

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun olarak, Mahir İz Cad. No:25 (34662) Altunizade, Üsküdar / İstanbul-Türkiye adresimize alıcı “HAYAT KVKK” olacak şekilde bizzat yazılı olarak elden iletebilir, iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla, posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilir veya Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle hayatkvkk@hayat.com.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Başvurunuza yardımcı olması amacıyla hazırladığımız örnek başvuru formuna bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Başvuru formu dışında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun olarak yapılan başvuruların da değerlendirileceğini belirtmek isteriz. Yapılacak olan başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.